Skladno z določbami Zakona o društvih (Uradni list RS št. 61/06 in 58/09) je zbor članov

društva na ustanovnem sestanku dne 20.01.2010 sprejel

PRAVILA

DRUŠTVA ZA BIOLOŠKO-DINAMIČNO GOSPODARJENJE PODRAVJE

TEMELJNE DOLOČBE

l. člen

(ime in sedež društva)

Ime društva je: Društvo za biološko-dinamično gospodarjenje PODRAVJE

Sedež in naslov društva je: Vanetina 13, 2236 Cerkvenjak

Skrajšano ime društva je: Društvo B D PODRAVJE

2. člen

(pomen društva in področje delovanja)

Društvo za biološko-dinamično gospodarjenje PODRAVJE je ustanovljeno z namenom uresničevanja skupnih interesov oseb, ki se v skrbi za ohranjanje naravnega okolja in življenja v njem zavzemajo za pridelavo živil visoke prehranske vrednosti.

Društvo za biološko-dinamično gospodarjenje PODRAVJE (v nadaljnjem besedilu društvo) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih in pravnih oseb na področju biološko-dinamičnega gospodarjenja, kot posebne metode ekološkega kmetovanja, skladno z Uredbo Sveta Evrope št. 2091/91 ter smernicami organizacije Demeter International.

Društvo je registrirano po Zakonu o društvih.

Društvo deluje na območju Podravske regije.

Društvo sodeluje z Zvezo biološko-dinamičnih društev Slovenije in drugimi sorodnimi organizacijami v Republiki Sloveniji. Samostojno lahko sodeluje tudi s tujimi in mednarodnimi društvi in organizacijami, ki imajo podobne namene in cilje.

Društvo se lahko včlani v drugo sorodno domato, tujo ali mednarodno organizacijo ali zvezo s podobnimi nameni in cilji kot jih določajo ta pravila, pod pogojem, da je njihova dejavnost skladna z veljavnimi predpisi.

Društvo je pravna oseba zasebnega prava.

3. člen

(simboli društva)

Društvo ima svoj pečat.

Pečat društva ima napis: Društvo za biološko-dinamično gospodarjenje, v sredini je beseda PODRAVJE.

4. člen

(javnost delovanja)

Delovanje društva je javno in tem elji na enakopravnosti članstva.

Društvo obvešča javnost o svojem delu z dajanjem rednih, pravočasnih, popolnih in resničnih informacij o vprašanjih s svojega delovnega področja. Javnost dela društva se zagotavlja tudi prek javnih občil in preko informacijskega sistema društva ter na druge načine informira predstavnike javnih občil o delu društva.

Društvo o svojem delu obvešča člane zlasti:

– z objavljanjem vabil in sklepov organov društva
– s tem, da so zapisniki in poročila vseh organov na vpogled članom društva,
– preko elektronskih medijev.

Za zagotavljanje javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu društva je odgovoren predsednik društva.

5. člen

(nastopanje v pravnem prometu)

Društvo nastopa v pravnem prometu s tretjimi osebami v svojem imenu in za svoj račun, v obsegu svoje dejavnosti, v skladu s temi pravili ter odgovarja z vsem svojim premoženjem.

Pri nastopanju v pravnem prometu društvo zastopa in predstavlja predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik ali član izvršnega odbora, ki ga predsednik pisno pooblasti za opravljanje določenih nalog.

l. NAMEN IN CIUI DELOVANJA DRUŠTVA

6. člen

(namen društva)

Namen društva je povezovanje oseb, ki i si prizadevajo za razvoj biološko-dinamične metode gospodarjenja v vrtnarstvu, poljedelstvu, sadjarstvu, živinoreji, vinogradništvu, čebelarstvu ter pri drugem delu z naravo, s ciljem varovanja in ohranjanja naravnih boga~tev, predvsem bogastva pestrosti rastlinskih in živalskih vrst ter rodovitnosti tal; spodbujanje in podpiranje aktivnosti, katerih namen je uveljavljanje biološko-dinamičnih ukrepov v vsakdanjem življenju in pri delu z naravo; medsebojna pomoč članov društva pri biološko-dinam ičnem gospodarjenju.

7. člen

(cilji društva)

Društvo bo namen, zaradi katerega je bilo ustanovljeno, uresničevalo z doseganjem naslednjih ciljev:

– povezovanje oseb, ki delujejo na področj u biološko-dinamičnega gospodarjenja,
– razvoj in uveljavljanje biološko-dina mične metode dela,
– strokovno izpopolnjevanje članstva.

Društvo deluje v javnem interesu tako, da:

– prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti,
– prispeva k razvoju domače stroke na področju biološko-din amičnega kmetovanja,
– prispeva k trajnostnemu razvoju,
– prispeva k ohranjanju kulturne krajine,
– prispeva k ohranjanju naravne in kulturne ded i ščine,
– prispeva k ohranjanje okolja in trajni rabi naravnih virov,
– sodeluje pri reševanju pomembnih vprašanj kmetijskega razvoja,
– sodeluje pri reševanju pomembnih vprašanj kmetijske pridelave na
– vodovarstvenih in drugih zaščitenih območjih,
– sodeluje pri zagotavljanju in ohranjanju kakovostnih kmetijskih površin,
– seznanja in izobražuje širšo javnost o pomenu ohranjanja okolja,
– dviga javno zavest o pomenu biološko in prehransko visokovrednih živil,
– seznanja z domačimi in tujimi dognanji na področju biološko-dinamičnega gospodarjenja.

II. DEJAVNOST IN NALOGE DRUŠTVA

8. člen

(dejavnosti, naloge društva)

Zastavljene cilje društvo uresničuje:

– z organiziranjem predavanj, tečajev, seminarjev, delavnic, razstav ter prireditev s področja delovanja društva za svoje čla ne ter z omogočanjem obiskovanja takih dogodkov svojim članom, kadar jih organizira kdo drug izven sedeža društva,
– s popularizacijo biološko-dinamičnega gospodarjenja (stiki z mediji, predavanja, problemski forumi, izobraževanja),
– z zagotavljanjem literature s tega področja,
– z organiziranjem ogledov in ekskurzij,
– s svetovanjem in prakti čnim usposabljanjem neposredno pri izvajalcih biološkodinamičnega gospodarjenja,
– s spodbujanjem svojih članov in svetovanjem pri prijavi članov na javne razpise, ki favorizirajo pridelavo zdrave hrane,
– s spodbujanjem lokalnega kmetijstva in lokalne preskrbe s kakovostno hrano ter s promocijo biološko-di n amične metode v širšo prakso,
– z vzpostavitvijo sodelovanja z organizacijami ali tistimi enotami znotraj njih, ki pomembno prispevajo k razvoju biološko-dinamičnega kmetovanja (šole … ),
– z najemom in nakupom osnovnih sredstev, poljedelskih in drugih površin, potrebnih za opravljanje dejavnosti društva,
– z opravljanjem pridobitnih dejavnosti kot dopolnila prej naštetim nepridobitnim dejavnostim, zaradi uresničevanja namena in ciljev društva, vse v skladu z veljavnimi predpisi.

III. POGOJI IN NAČIN VČLANJ EVANJA TER PRENEHANJE ČLANSTVA

9. člen

(pogoji in način včlanjevanja )

Član društva je lahko vsaka polnoletna oseba, ki želi spoznati in se zavzema za biološkodinamičen način gospodarjenj a ter želi prispevati k uresničevanju namena in ciljev društva, ne glede na narodnost, izobrazbo, veroizpoved in politično opredelitev.

Včlani se lahko tudi mladoletna oseba, za katero podpiše pristopno izjavo oz. poda ustrezno pisno soglasje njen zakoniti zastopnik.

V društvo se lahko včlani tudi pravna oseba. Pravno osebo v društvu zastopa pooblaščena oseba.

Članstvo v društvu je prostovoljno in osebno.

Članstvo v društvu se prične s plačilom članarine, potem ko je društvo prošnji za sprejem v članstvo ugodilo.

Član društva lahko postane tudi državljan druge države, če izjavi, da se strinja s pravili društva in da bo deloval skladno z načeli in nameni društva.

10. člen

(spori)

V primeru zavrnitve prošnje za sprejem ima zavrnjen občan – član pravico izpodbijati odločitev izvršnega odbora društva in sicer tako, da pošlje pisno pritožbo na zbor članov društva kot drugostopenjski organ, ki v društvu dokončno odloči o pritožbi.

Vsak član društva ima pravico v roku enega leta od sprejema dokončne odločitve pred sodiščem izpodbijati odločitve organov društva, ki so bile sprejete v nasprotju z zakonom ali temeljnim aktom društva. Enako pravico ima tudi oseba, ki ji je bila prošnja za sprejem v članstvo društva zavrnjena.

Izpodbijanje odločitev organov društva pred sodiščem ni dopustno, če pred tem ni bilo izkoriščeno pravno sredstvo iz prvega odstavka tega člena.

11. člen

(prenehanje članstva)

Članstvo preneha:
– z izstopom iz društva,
– s smrtjo,
– z izključitvijo,
– če član dve leti zapored ne poravna članarine,
– s prenehanjem delovanja društva.

Član lahko iz društva prostovoljno izstopi. O izstopu poda pisno izjavo izvršnemu odboru društva. Pred izstopom mora izpolniti oz. poravnati dotlej sprejete obveznosti ter vrniti društvu morebitna gradiva ali druge predmete, ki mu jih je društvo zaupalo v zvezi z izvajanjem dejavnosti društva.

Izključitev člana je možna kadar:
– huje krši določila pravil oziroma deluje v nasprotju s pravili društva,
– zavestno ravna proti interesom društva oziroma ne izpolnjuje prevzetih nalog v skladu z akti in odločitvami društva,
– povzroči večjo materialno ali moralno škodo društvu.

O izključitvi na prvi stopnji odloča častno razsodišče. Pobudo za izklj učitev člana lahko poda vsak redni član. Zoper odločitev častnega razsodišča ima član pravico do pritožbe v roku 15 dni po vročitvi sklepa. O pritožbi odloča zbor članov društva, kot organ druge stopnje.

Iz evidence se izbriše član, ki več kot dve leti ne poravna članarine . O črtanju člana iz evidence od loči izvršni odbor, ki o izbrisu pisno obvesti člana. Zoper odločitev izvršnega odbora ima član pravico do pritožbe v roku 15 dni po vročenem obvestilu. O pritožbi odloča zbor članov društva, kot organ druge stopnje.

IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANOV

12. člen

(pravice in obveznosti članov)

Pravice članov društva so:
– da volijo in so voljeni v organe društva,
– da sodelujejo pri delu organov društva,
– da s predlogi in pobudami aktivno sodelujejo pri izpolnjevanju namena, ciljev in dejavnosti društva,
– da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančnomaterialnim poslovanjem,
– da sodelujejo pri dejavnostih društva in se udeležujejo javnih prireditev društva,
– da predlagajo ustanovitev delovnih skupin oziroma sekcij,
– da lahko gospodarno uporabljajo materialna in druga sredstva v skladu s pravili društva,
– da jih društvo zaščiti, kadar so ogrožene njihove moralne in materialne pravice, ki izhajajo iz dela društva ali so nanj neposredno vezane.

Obveznosti članov društva so:
– da spoštujejo pravila društva in uresničujejo sklepe organov društva,
– da z osebnim prizadevanjem in vzorom pripomorejo k uresničitvi delovnega programa društva,
– da redno plačujejo članarino, v višini, ki jo določi zbor članov društva,
– da z aktivnim sodelovanjem prispevajo za uresničitev ciljev društva.

V. UPRAVLJANJE IN ORGANI DRUŠTVA

13. člen

(upravljanje društva)

Člani društva sodelujejo pri upravljanju društva neposredno ali posredno po predstavnikih, izvoljenih organih oziroma zastopniku društva na način, določen s temi pravili.

14. člen

(organi, odgovorne osebe društva)

Organi društva so:
l. Zbor članov društva
2. Predsednik društva
3. Izvršni odbor
4. Nadzorni odbor
5. Častno razsodišče.

Odgovorne osebe društva so:
l. Predsedniki organov
2. Tajnik
3. Blagajnik

Zbor članov društva

15. člen

(sestava zbora članov)

Zbor članov društva je najvišji organ društva, k( ga sestavljajo vsi člani društva.

16. člen

(seje zbora članov)

Zbor članov društva je lahko redni ali izredni. Redni zbor članov sklicuje izvršni odbor enkrat letno.

Izredni zbor se skliče po potrebi. Skliče ga lahko izvršni odbor na svojo pobudo, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo petine članov društva. Izredni zbor društva sklepa samo o stvari, za katero je sklican.

Izvršni odbor je dolžan sklicati izredni zbor čla nov najkasneje v roku enega meseca, potem ko je prejel tako zahtevo. V nasprotnem primeru lahko skliče izredni zbor članov predlagatelj.

Sklic zbora članov društva mora biti objavljen z dnevnim redom najmanj sedem dni pred dnevom, za katerega je sklican.

Zboru članov smejo prisostvovati vsi, ki so ali žel ijo biti neposredno ali posredno povezani z delovanjem društva.

17. člen

(pristojnosti zbora članov)

Zbor članov društva:
– sprejema pravila društva in njegove spremembe ter druge akte,
– sklepa o poročilih izvršnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije,
– voli in razrešuje čl a n e izvršnega in nadzornega odbora ter častnega razsodišča,
– sklepa o prenehanju društva in njegovem premoženju,
– odloča o pritožbi zoper sklepe organov društva,
– sprejema letni program dela in daje smernice za delo društva,
– sprejema finančni na črt in letno poročil o in določa poslovno politiko društva,
– odloča o vključeva nju društva v druge sorodne organizacije,
– odloča o spojitvi oziroma pripojitvi oziroma o ustanovitvi zveze društev,
– lahko ob vsakem času odstavi kateregakoli funkcionarja društva ali zahteva prekinitev katerekoli pogodbe, ki jo je sklenil izvršni odbor,
– odloča o drugih zadevah v skladu s Pravili in veljavnimi predpisi,
– dokončno odloča o izključitvi člana iz društva.

Člane organov društva lahko zbor članov razreši, če delujejo v nasprotju s statutom ali odločitvami organov, ali je njihovo delovanje povzročilo ali bi lahko povzročilo društvu večjo materialno škodo ali bi škodovalo ugledu društva. Obrazložen predlog za razrešitev lahko poda vsak redni član. Odgovornost člana organa, ki je predlagan za razrešitev, lahko na predlog skupščine ugotavlja častno razsodišče. –

18. člen

(odločanje zbora)

Zbor članov društva je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzoča več kot polovica članov društva. Če ob predvidenem začetku zbor članov ni sklepčen, se začetek odloži za 30 minut, nakar zbor veljavno sklepa, če je prisotnih več kot petina članov .

Sklepi so sprejeti z večino glasov prisotnih članov društva.

Glasovanje je javno, lahko pa je tudi tajno, če se tako odloči zbor članov društva.

19. člen

(potek zbora članov)

Zbor članov društva odpre predsednik društva in ga vodi, dokler zbor članov ne izvoli delovnih teles:
– delovno predsedstvo; predsednik in dva člana,
– zapisnikar,
– dva overitelja zapisnika.

Sejo vodi predsednik delovnega predsedstva in dva člana . O poteku seje se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in dva overitelja.

Sklepčnost ugotavlja po potrebi verifikacijska komisija, po potrebi pa se izvolita še kandidacijska in volilna komisija.

Izvršni odbor

20. člen

(sestava izvršnega odbora)

Izvršni odbor je izvršilni organ društva, ki opravlja organizacijska, strokovna, tehnična in administrativna dela med dvema zboroma članov društva. Izvršni odbor ima pet članov, poleg predsednika in podpredsednika še tri čla ne .

Mandatna doba članov izvršnega odbora je štiri leta z možnostjo ponovitve mandata.

Člane izvršnega odbora voli zbor članov.

Predsednik društva je po svoji funkciji predsednik izvršnega odbora, podpredsednika pa izvoli izvršni odbor na predlog predsednika izmed ostalih članov izvršnega odbora.

Predsedniki strokovnih sekcij so vabljeni na seje izvršnega odbora društva, predsednik društva pa na seje sekcij.

Za svoje delo je izvršni odbor odgovoren zboru članov društva.

Če posameznemu članu izvršnega odbora iz kakršnegakoli razloga predčasno preneha

mandat, mora izvršni odbor takoj sklicati izredni zbor članov in izvesti nadomestne volitve. V primeru, da iz kakršnegakoli razloga predčasno preQ_eha mandat predsedniku društva, izvršni odbor skliče v roku 30 dni izredni zbor članov in opravi nadomestne volitve predsednika društva.

Kandidata za predsednika in člane izvršnega odbora predlagajo člani društva izmed sebe.

21. člen

(pristojnosti izvršnega odbora)

Pristojnosti izvršnega odbora so:
– sklicuje zbor članov društva,
– izvršuje sklepe zbora članov društva,
– predlaga letni načrt dela društva, organizira izvajanje načrta in pripravlja poročila o delu društva,
– odloča o teritorialni in interesni organiziranosti društva in potrjuje vodje sekcij,
– pripravlja predloge aktov društva,
– razpravlja in sklepa o zadevah, za katere je zadolžen s planom in finančnim načrtom društva,
– voli delegate v druga društva ali organizacije,
– evidentira sprejem novih članov v društvo,
– odloča o zavrnitvi vloge občana v članstvo,
zboru članov predlaga izbris iz članstva,
– ustanavlja sekcije, delovna telesa,
– ukinja sekcije in delovna telesa,
– upravlja s premoženjem društva ter sprejema odločitve glede razpolaganja s premoženjem,
– oblikuje zboru članov predloge za podelitev priznanj in nagrad,
– opravlja druge naloge, ki izhajajo iz Pravil društva ali iz sklepov zbora članov društva.

22. člen

(seje in odločanje)

Izvršni odbor dela na sejah, ki so lahko redne ali dopisne. Sejo izvršnega odbora skliče predsednik, v njegovi odsotnosti pa pooblaščen podpredsednik. Predsednik skliče sejo po lastni presoji ali na pobudo najmanj 3 članov izvršnega odbora. Če predsednik v 14 dneh po prejemu pobude ne skliče seje, jo lahko skliče pobudnik.

O sejah se vodi zapisnik, ki ga podpiše poleg zapisnikarja tudi predsednik izvršnega odbora.

Sklepi izvršnega odbora so veljavni, če je na seji prisotnih večina čla nov, če za sklep glasuje več kot polovica na seji navzočih članov.

Izvršni odbor lahko opravi tudi korespondenčno sejo. To lahko opravi preko elektronskih medijev, telefona, po pošti, pod pogojem, da se s tem strinja več kot polovica vseh članov.

Na naslednji prvi redni seji izvršni odbor potrdi sprejete sklepe na korespondenčni seji.

Nadzorni odbor

23. člen

(sestava nadzornega odbora)

Nadzorni odbor ima predsednika in dva člana, ki jih izvoli zbor članov društva za dobo 4 let.

Člani nadzornega odbora izmed sebe izvolijo predsednika nadzornega odbora.

24. člen

(pristojnosti in odločanje)

Nadzorni odbor spremlja delo organov društva, preverja finančno in materialno poslovanje organov društva in opravi notranji nadzor letnega poročila pred njegovo obravnavo na zboru članov in še posebej ugotavlja:
– ali letno poročilo izkazuje v bilanci stanja in izkazu poslovnega izida rezultata resnični prikaz,
– premoženje in poslovanje društva za koledarsko leto, na katero se nanaša,
– ali je vodenje poslovnih knjig in sestava letnega poročila v skladu z računovodskimi standardi
– ali poslovne knjige in letno poročilo omogočajo ocenjevanje, ali so presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za uresničevanje namenov ter ciljev, zaradi katerih je društvo ustanovljeno oziroma za opravljanje nepridobitnih dejavnosti, kot so določene v pravilih društva.

V okviru svojih pristojnosti nadzorni odbor nadzoruje:
– izvajanje statuta in drugih aktov društva,
– izvajanje sklepov organov društva,
– razpolaganje s premoženjem društva,
– finančno in materialno poslovanje društva,
– smotrnost uporabe društvenih sredstev,
– uresničevanje in varstvo pravic članov ter organov društva,
– izpolnjevanje dolžnosti članov ter organov društva,
– obveščanje članov o važnejših vprašanjih,
– uresničevanje drugih pravic, dolžnosti in interesov članov.

Nadzorni odbor daje izvršnemu odboru svoje predloge in pripombe, o svojem delu poroča in je odgovoren zboru članov društva.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani izvršnega odbora. Na sejah izvršnega odbora lahko sodelujejo, ne morejo pa odločati.

Nadzorni odbor je sklepčen, če sta na seji prisotna vsaj dva člana. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih.

O seji nadzornega odbora se vodi zapisnik.

Častno razsodišče

25. čLen

(sestava častnega razsodišča)

Častno razsodišče ima predsednika in dva člana, ki j ih izvoli zbor članov društva za dobo 4 let z možnostjo ponovne izvolitve.

26. člen

(pristojnosti častnega razsodišča)

Naloga častnega razsodišča je braniti interese društva.

Častno razsodišče odloča o sporih, ki so nastali v toku dela društva ter o kršitvi pravil društva in drugih njegovih aktov.

Članom društva izreka:
-opomin,
– javni opomin,
– izključitev v hujših primerih kršitve

V primerih odločanja častno razsodišče zgolj ugotavlja odgovornost člana organa društva ali poda svoje mnenje predlagatelju postopka.

Predlog za začetek postopka lahko poda vsak organ društva ali vsak član društva. Predlog za začetek postopka mora biti obrazložen tako, da ga častno razsodišče lahko obravnava. Če predlog ni obrazložen, predsednik častnega razsodišča pozove predlagatelja naj ga dopolni, sicer se predloga ne obravnava.

Zoper sklep, ki ga izda častno razsodišče, ima prizadeti pravico do pritožbe na zbor članov društva kot drugostopenjski organ. Pritožbo zoper odločitev častnega razsodišča lahko vloži obravnavana oseba v roku 15 dni od prejema odločitve. Odločitev zbora članov je dokončna.

VI. ODGOVORNE OSEBE DRUSTVA

Predsednik društva

27. člen

(funkcija in pristojnosti)

Predsednik društva, ki je hkrati tudi predsednik izvršnega odbora, zastopa društvo v pravnem prometu.

Predsednik društva je zastopnik društva.

Predsednik društva je odgovoren za zakonitost delovanja društva in izvajanje sprejetih sklepov. Je odredbodajalec za izvrševanja finančnega načrta društva.

Predsednik vodi seje izvršnega odbora, nadzira delo tajnika in blagajnika.

Sodeluje pri pripravi načrta dela in finančnega .Qačrta društva.

Predsednik podaja poročila o delu društva zboru društev.

Skrbi za promocijo društva v javnosti.

Blagajnik

30. člen

(funkcija in pristojnosti)

Blagajnika voli zbor članov društva za dobo štirih let in je lahko ponovno izvoljen.

Blagajnik opravlja naloge po sklepu izvršnega odbora in po nalogu predsednika društva.

Opravlja naslednje naloge:
– vodi blagajniški dnevnik s prilogami,
– skrbi za izdajo faktur in za pl ačilo prejetih faktur,
– pripravlja fin ančna poročila in analize po posameznih stroških,
– skrbi za izvedbo plačila za materialne in potne stroške prostovoljcem društva,
– vodi evidenco pla čil članarin članov društva,
– skrbi za pripravo finančne dokumentacije za računovodstvo,
– vodi evidence v skladu s Pravilnikom o računovodstvu.

Blagajnik je za svoje delo odgovoren izvršnemu odboru in mu redno poroča o finančnem poslovanju ter zboru članov društva, kjer poroča vsaj enkrat letno.

Začasna delovna telesa

31. člen

(ustanovitev začasnih delovnih teles)

Izvršni odbor lahko za posamezna področja ustanovi stalne ali občasne komisije, v katere imenuje poljubno število članov.

Člani komisije so lahko le člani društva. Za svoje delo so komisije odgovorne izvršnemu odboru. Društvo lahko izjemoma povabi k sodelovanju pri delu komisije zunanje sodelavce.

Sekcije

32. člen

(ustanovitev in sestava sekcije)

Izvršni odbor društva na pobudo članov društva za lažje opravljanje nalog društva ustanovi sekcije. Delovne skupine oz. sekcije niso organi društva.

Delujejo v skladu s pravili društva.

Sekcija se lahko ustanovi, če poda zahtevo. .. najmanj pet članov društva, s predloženim programom dela.

Sekcijo vodijo predsednik, namestnik in trije člani, ki jih na seji sekcije izvolijo člani sekcije.

Predsedniki strokovnih sekcij so vabljeni na seje izvršnega odbora društva, predsednik društva pa na seje sekcij.

33. člen

(prenehanje sekcije)

Sekcije so za svoje delo odgovorne izvršnemu odboru. Sekcija preneha z delovanjem po sklepu izvršnega odbora, če ta ugotovi, da sekcija ne opravlja svojih nalog.

34. člen

(financiranje sekcije)

Financiranje strokovne sekcije se ureja s finančnim načrtom, predloženim ob ustanovitvi sekcije in na podlagi letnega programa dela.

VII. FINANCIRANJE DRUŠTVA IN NADZOR

35. člen

(viri financiranja)

Dohodki društva so:
– članarina,
– dotacije,
– proračunska in druga javna sredstva,
– subvencije,
– sponzorstvo in donatorstvo,
– prihodki od pridobitne dejavnosti društva,
– darila in volila,
– prostovoljni prispevki fizičnih in pravnih oseb,
– dohodki iz dejavnosti društva iz naslova materialnih pravic,
– dohodki od izdajateljske in drugih dejavnosti društva,
– iz drugih virov, skladno z zakonom.

Finančna sredstva se zbirajo na transakcijskem računu društva.

36. člen

(premoženje društva)

S premoženjem in finančnimi sredstvi upravlja izvršni odbor društva v skladu s finančnim načrtom in programom dela društva.

37. člen

(finančno poslovanje)

Društvo zagotavlja podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju v posebnem Pravilniku o računovodstvu, ki mora biti skladen z Zakonom o računovodstvu in računovodskimi standardi za društva in ki ga sprejme izvršni odbor v treh mesecih od vpisa društva v register društev pri pristojnem organu.

Društvo vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva prirejenega za njegove potrebe.

Društvo ima finančno dokumentacijo za planiranje, finančno poslovanje in letno poročilo sestavljeno tako, da so jasno razvidni prihodki po posameznih namenih in odhodki za redno poslovanje, za izvajanje posameznih programov, za storitve in za naložbe. Podatke o poslovanju iz pridobitne dejavnosti društvo vodi in izkazuje ločeno.

Osebni prejemki iz naslova delovanja posameznikov v društvu so opredeljeni v posebnem aktu društva in ne smejo biti višji, kot je določeno z zakoni in s kolektivno pogodbo za kmetijsko dejavnost.

Letno poročilo o poslovanju društva mora društvo predložiti AJPS-u, pooblaščeni organizaciji za obdelovanje in objavljanje podatkov v skladu z veljavnimi predpisi in v zakonsko določenem roku.

Pravnim in fizičnim osebam, ki namenjajo sredstva društvu, o porabi teh sredstev društvo poroča v rokih, kot jih ti določijo.

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in blagajnik društva.

Finančno in materialno poslovanje vodi za društvo pooblaščena zunanja strokovna organizacija.

38. člen

(poraba sredstev)

Društvo v okviru svojega finančnega stanja in možnosti sorazmerno zagotavlja sredstva za izvajanje programov dela. Konkretneje to določa s svojim letnim programom in s sklepi pristojnih organov društva.

Društvo posluje preko transakcijskega računa v skladu z veljavnimi predpisi.

Društvo je dolžno namensko, varčno in preudarno gospodariti s svojim premoženjem in sredstvi v skladu z zakoni, drugimi predpisi, pogodbami in letnimi vsebinskimi in finančnimi programi.

Morebitni presežek prihodkov nad odhodki sme društvo uporabiti le za dejavnosti, ki pomenijo uresmcevanje namena in ciljev društva določenih s temi Pravili, to je za opravljanje nepridobitnih dejavnosti, do ločenih s Pravili.

Odredbodajalec finančnih nalogov je predsednik društva ali druga od njega pooblaščena oseba.

39. člen

(pridobitna dejavnost)

Društvo lahko v okviru ciljev in nalog, opredeljenih s tem statutom, zaradi racionalnega in ekonomičnega upravljanja s svojim premoženjem, opravlja tudi kot dopolnilno dejavnost pridobitno dejavnost.

Pridobitno dejavnost društvo opravlja le v obsegu potrebnem za uresničeva nj e namena in ciljev, oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti.

40. člen

(izvajalci nadzora)

Nadzor nad financiranjem in porabo sredstev izvaja nadzorni odbor in zbor članov društva s sprejemanjem letnega poročila.

Tekoči nadzor nad financiranjem in porabo sredstev izvaja izvršni odbor.

Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, ki jih društvo prejme za izvajanje svoje dejavnosti, opravljajo pristojni organi in računsko sodišče.

Notranji nadzor nad finančni m in materialnim poslovanjem društva opravlja nadzorni odbor, skladno z določbami zakona in pravili društva.

VIII .PRITOŽBE

41. člen

(postopek)

Vsak udeleženec oz. uporabnik storitev ali programov, ki jih izvaja društvo ima v primeru, ko meni, da so mu kršene kake pravice ali da gre za morebitne nepravilnosti v izvajanju programov ali storitev, pravico do pritožbe.

Uporabnik mora vložiti pisno in obrazloženo pritožbo izvršnemu odboru, ki je dolžan pritožbo obravnavati v roku 15 dni po prejemu. Izvršni odbor lahko pri obravnavanju pritožbe povabi tudi pritožnika in druge osebe, da podrobneje pojasnijo okoliščine sporne zadeve. Izvršni odbor o svoji odločitvi izda poseben sklep, v katerem mora svojo odločitev tudi obrazložiti. Če ugotovi, da je pritožba utemeljena in obstajajo nepravilnosti na strani društva, se mora potruditi, da se nepravilnosti odpravijo.

Zoper odločitev izvršnega odbora ima uporabnik pravico do pritožbe na zbor članov društva v roku 30 dni po prejemu sklepa izvršnega odbora.

IX. PRIZNANJA IN NAGRADE

42. člen

(priznanja in nagrade)

Za aktivne člane društva in za tiste, ki prispevajo k napredku biološko-dinamične metode, njene afirmacije in popularizacije ter za posebno pomembne strokovne dosežke lahko društvo podeljuje nagrade in priznanja.

Za postopek, pogoje in način podelitve nagra’tl in priznanj se izdela pravilnik za nagrade, ki začne veljati po sprejemu na zboru članov društva.

X. PRENEHANJE DELOVANJA IN ZDRUŽITEV DRUŠTVA

43. člen

(prenehanje delovanja društva)

Društvo lahko preneha:
– na podlagi sklepa skupščine,
– s spojitvijo z drugim društvom,
– s pripojitvijo drugemu društvu,
– s stečajem,
– na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja,
– po samem zakonu.

Sklep o prenehanju društva sprejme zbor članov društva. Predlog za prenehanje društva lahko poda izvršni odbor ali pa večina članov društva.

Morebitna neporabljena p roračunska sredstva se vrnejo v proračun.

V primeru prenehanja delovanja društva izda zbor članov društva sklep o prenehanju delovanja. V sklepu mora določiti društvo, zavod ustanovo ali drugo nepridobitno pravno osebo s podobnimi cilji, na katero se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje društva. V tem sklepu zbor članov določi naslednika premoženja.

KONČNE DOLOČBE

44. člen

(spremembe pravil)

Spremembe in dopolnitve teh pravil se sprejmejo po postopku in na način, predviden za sprejem pravil.

45. člen

(veljavnost pravil)

Ta pravila so bila sprejeta na zboru članov društva dne 20.1.2010 in veljajo takoj, uporabljati pa se začnejo, ko pristojni upravni organ ugotovi in potrdi, da so v skladu z Zakonom o društvih in vpiše društvo v register društev.

V Mariboru, 20.01.2010