Finančni načrt za leto 2012

0

v EUR

PRIHODKI:
– prenos iz leta 2011

1.168,25

– članarine (s Setvenim priročnikom)

2.000,00

– prodaja literature

2.000,00

– prispevki članov za tečaj

1.400,00

– prispevki članov za strokovno ekskurzijo

600,00

Skupaj prihodki

7.168,25

ODHODKI:
– pisarniški material

400,00

– stroški za izdelavo preparatov

150,00

– izdelava spletne strani

1.000,00

– izdelava letakov in plakata društva

600,00

– stroški zbora članov

200,00

– plačilo literature

1.800,00

– stroški  izvajanja predavanj

1.100,00

– članarina Zvezi

170,00

– potni stroški

450,00

– stroški strokovne ekskurzije

550,00

– bančni troški

130,00

– stroški računovodskega servisa

150,00

– stroški strokovnega izobraževanja

250,00

– ostali stroški

200,00

Skupaj odhodki:

7.150,00

RAZLIKA:

18,00